مبحث ورزش و نیرو 1

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا علوم تجربی ششم دبستان
مبحث : ورزش و نیرو (1)
در تمام زندگی ما نیروها حضور دارند ولی قابل دیدن نیستند و ما می توانیم اثر آنها را حس کنیم .
وقتی دوچرخه سواری می کنید
در اتاق را باز می کنید و یا می بندید
با چاقو میوه ای را پوست می کنید
راه می روید ، راه می روید یا می دوید
فوتبال بازی می کنید
و ... در حال وارد کردن نیرو هستید . نیرو نیرو یعنی کشش یا رانش اجسام ، یعنی وقتی چیزی را می کِشید یا هُل می دهید ( می رانید ) در حال وارد کردن نیرو هستید .

بستن درب کشوی میز و شوت کردن توپ مثال هایی از هُل دادن یا رانش اجسام هستند .


باز کردن درب اتاق و بلند کردن کیف از روی زمین مثال هایی از کشش یا کشیدن اجسام هستند . نیرو وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب حرکت ، توقف ، تغییر اندازه ی سرعت ،‌تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم گردد .

وقتی به توپ شوت می زنید ، با وارد کردن نیرو توپ را وادار به حرکت می کنید .

وقتی در اتومبیل در حال حرکت نشسته اید و چراغ قرمز می شود ، راننده با ترمز کردن باعث توقف آن می شود یا ممکن است در خیابان شلوغ راننده کمی پایش را روی ترمز فشار دهد و با وارد کردن نیرو از سرعت خود کم کند . نیرو وقتی یک هنرمند اصفهانی با چکش و قلم روی مس و نقره ضربه می زند ، به آن شکل می دهد یعنی با وارد کردن نیرو تغییر شکل ایجاد کرده است .


اگر فوتبالیستی که به توپ ِ در حال حرکت سر ضرب ، نیرویی وارد کند و با تغییر جهت و بیش تر کردن سرعت توپ ،‌آن را گُل کند . یعنی نیرو سبب تغییر جهت و تغییر سرعت توپ شده است .
نیرو نیرو ناشی از اثری متقابل ( بر هم کنش ) است یعنی در بوجود آوردن یک نیرو حداقل دو جسم وجود دارند . مثلا وقتی شخصی پشت یک اتومبیل ایستاده است ،‌ تا اتومبیل را هُل ندهد حرکت نخواهد کرد .
مسابقه ی مچ اندازی ،‌ طناب کشی ، والیبال ،‌ بسکتبال ، فوتبال و ... همه نشان دهنده ی این واقعیت اند که در بوجود آوردن یک نیرو باید بیش از یک جسم وجود داشته باشد .
تا زمانی که به جسمی نیرویی وارد نشود حرکت نخواهد کرد یا اگر در حال حرکت باشد متوقف نخواهد شد . یعنی جسم دوست دارد که به همان حالت قبل بماند .
اگر در اتوبوسی ایستاده باشید وقتی اتوبوس راه می افتد شما به عقب و وقتی ترمز می کند شما به جلو پرتاب می شوید . این یعنی دوست دارید به همان حالت قبل بمانید . اثر نیرو وقتی به جسمی نیرو وارد می کنید ،‌جسم نیز به شما همان نیرو را بر می گرداند . مثلا وقتی با یک دست خود به دیوار تکیه می دهید ،‌ به دیوار نیرو وارد می کنید و دیوار نیز این نیرو را به شما وارد می کند . به همین دلیل است که نمی اُفتید .

اگر روی اسکیتی بایستید و به دیوار فشار دهید می بینید که به عقب می روید و از دیوار دور می شوید . این یعنی دیوار نیز به شما نیرو وارد می کند .